Deficit štátneho rozpočtu 709 929 tis. € Predchádzajúci 693 418 tis. €
Príjmy 1 565 554 tis. € Výdavky 2 275 483 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 11/19 12/19 01/20 13.02.2020 %
Saldo 0 -1 763 -2 185 23 -710 inf %
Príjmy spolu 0 13 432 15 741 1 077 1 566 inf %
daňové 0 11 027 12 254 1 014 1 448 inf %
z príjmov FO 0 -121 -17 -78 115 inf %
z príjmov PO 0 2 437 2 708 150 234 inf %
z príjmov zrážkou 0 219 246 69 74 inf %
z pridanej hodnoty 0 6 107 6 723 634 746 inf %
spotrebné 0 2 165 2 357 197 200 inf %
nedaňové 0 1 135 1 325 57 75 inf %
granty a transfery 0 1 269 2 162 6 42 inf %
príjmy z rozpočtu EU 0 1 269 2 127 6 42 inf %
Výdavky spolu 0 15 195 17 925 1 054 2 275 inf %
bežné výdavky 0 12 867 15 072 981 2 108 inf %
kapitálové výdavky 0 2 328 2 853 73 167 inf %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.